Eesti keel English

Rahastamine

 

Tegevust alustades olid Tugiliidu peamisteks rahaallikateks annetused ja sponsorlus. Liitumine
Eesti Puuetega Inimeste Kojaga võimaldas taotleda rahastamist haldus- ja
arenduskulude ning ürituste korraldamisega seotud kulude katteks. Kuid suurem osa Tugiliidu
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks mõeldud eelarvelistest vahenditest tuleb siiski
välisprojektidest.