Eesti keel English

Teenused / Lingid(Re)habilitatsiooniteenused

 

Teenused koostöös partneritega


 


 

Alates 01.07.2016 muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele.

Vastav määrus on avaldatud Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032016011

See tähendab, et uue süsteemi järgi määratakse alates 01.07.2016 puude aste ja liik neile 16-64-aastastele:
a) kes taotlevad puuet tööeas esmakordselt
b) kelle varasema puude astme ja liigi määramise ning toetuse määramise otsuse tähtaeg jõuab kätte ja kes soovivad uut määramist taotleda.

Puude astme ja liigi määramise taotlemiseks tuleb alates 01.07.2016 pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse (nagu senigi) või Töötukassasse. Puude astme ja liigi määramist saab taotleda ka koos töövõime hindamise taotlemisega.

 Eesti Pimekurtide Tugiliidu   tegevused on vastavuses vabaühenduste eetilise tegutsemise printsiipidega.
http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/


 

Uuringu „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus“ lõppraporti lühikokkuvõte
Mari Liis Räis, Epp Kallaste, Siiri-Lii Sandre
Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, 2016
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2017/01/P%C3%B5hiraport-final.pdf
http://www.centar.ee/case-studies/haridusliku-erivajadusega-opilaste-kaasava-hariduskorralduse-uuring/