Eesti keel English

Põhikiri

MTÜ Eesti Pimekurtide Tugiliit põhikiri
1. Üldsätted
1.1. Eesti Pimekurtide Tugiliit (edaspidi tugiliit) on pimekurte inimesi, pimekurtide laste vanemaid ja pimekurtide inimeste hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid ühendav mittetulundusühing.
1.2. Tugiliit on asutatud Tallinnas 16. aprillil 1994. 1.3. Tugiliidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. Tugiliit on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. Tugiliit on asutatud tähtajatult. 1.6. Tugiliidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.7. Tugiliit juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest, põhikirjast, arengukavast ja tegevuskavast.


2. Eesmärk
2.1. Tugiliidu eesmärk on kaitsta ühistegevuse läbi pimekurtide huve ja õigusi, tagada pimekurtidele võrdsed võimalused teiste kodanikega, olla koostööorgan riigi ja omavalitsusasutustega, rääkida kaasa sotsiaalpoliitikas pimekurtide ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja suhtlemisvõimaluste väljatöötamisel ja rakendamisel. 2.2. Eesmärgi saavutamiseks täidab tugiliit muu hulgas järgmisi ülesandeid:
2.2.1. pimekurtide, nägemispuudega, nägemis-liitpuudega laste ja täiskasvanute pedagoogiline ja sotsiaalne rehabilitatsioon ning elukvaliteedi parandamine;
2.2.2. pimekurtide seaduslike õiguste ja huvide kaitsmine;
2.2.3. pimekurtide probleemide teadvustamine üldsusele ja neile lahenduste otsimine;
2.2.4. informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine liikmetele;
2.2.5. koostöö juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad lähedases valdkonnas;
2.2.6. täienduskoolituste korraldamine;
2.2.7. pimekurtide arvestuse pidamine, nende olukorra analüüsimine ja hindamine;
2.2.8. pimekurte käsitleva kirjanduse ja informatsiooni kogumine ning levitamine;
2.2.9. ürituste korraldamine, sponsorite otsimine;
2.2.10. stipendiumide maksmine.


3. Liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord
3.1. Tugiliidu liikmeks võivad astuda käesolevat põhikirja tunnistavad pimekurdid ja nende pereliikmed, samuti pimekurtide hooldajad ja eestkostjad ning pimekurtide huve toetavad inimesed ja vastavate erialade spetsialistid. 3.2. Liikmeks astumiseks esitab taotleja juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul.
3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.4. Tugiliidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille alusel kustutab juhatus ta liikmete nimekirjast.
3.5. Liikme võib tugiliidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
3.5.1. ei osale tugiliidu töös; 3.5.2. ei täida põhikirjast tulenevaid nõudeid;
3.5.3. ei tasu liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras kolme aasta jooksul;
3.5.4. on kaotanud tugiliidu usalduse. 3.6. Liikme väljaarvamisest punktis 3.5. toodud alustel teatab juhatus väljaarvatavale liikmele üks kuu enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sellel koosolekul omapoolsete selgitustega. 3.7. Juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.


4. Liikme õigused ja kohustused
4.1. Liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega tugiliidu üldkoosolekul;
4.1.2. olla valitud tugiliidu juhtorganitesse;
4.1.3. osaleda tugiliidu tegevuses ja üritustel;
4.1.4. esitada juhtorganitele ettepanekuid ja arupärimisi tugiliidu tegevuse kohta;
4.1.5. pöörduda üldkoosoleku poole liikme ja tugiliidu vahelise vaidluse lahendamiseks;
4.1.6. volitada end esindama teist tugiliidu liiget;
4.1.7. astuda tugiliidust välja.
4.2. Liige on kohustatud:
4.2.1. teatama juhatusele oma kontaktandmed ja aadressi, nende muutumisest teatama hiljemalt ühe kuu jooksul;
4.2.2. järgima tugiliidu tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid, mis ei ole vastuolus õigusaktide ning tugiliidu põhikirjaga.


5. Vara
5.1. Tugiliit võib oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada mittetulundusühinguid, sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid.
5.2. Kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamise ning omandamise otsustab üldkoosolek.
5.3. Kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võib võõrandada või piiratud asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku kehtestatud tingimustel.
6. Üldkoosolek
6.1. Tugiliidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
6.2. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
6.3. Üldkoosolekul võib hääletada tugiliidu liige. Liikme esindaja võib üldkoosolekul hääletada, kui ta on tugiliidu liige ja talle on antud kirjalik volikiri.
6.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega majandusaasta aruande kinnitamiseks,
vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmise korral ja muudel juhtudel, kui tugiliidu huvid seda nõuavad.
6.5. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust e-posti või kirja teel.
6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 1/3 liikmetest.
6.7. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast uuesti kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata kohale tulnud liikmete arvust.
6.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
6.8.1. eesmärgi muutmine;
6.8.2. põhikirja muutmine;
6.8.3. arengukava kinnitamine;
6.8.4. liikme sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra määramine;
6.8.5. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.8.6. revisjonikomisjoni liikmete valimine;
6.8.8. majandusaasta aruande kinnitamine;
6.8.9. audiitorkontrolli määramine;
6.8.10. kinnisvara piiratud asjaõigusega koormamise üle otsustamine ning tingimuste määramine;
6.8.11. äriühingute asutamine, aktsiate ja osade omandamine ning võõrandamine;
6.8.12. kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamine ning omandamine;
6.8.13. juht- või kontrollorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes tugiliidu esindaja määramine;
6.8.14. ühinemise, jagunemise, lõpetamise ning likvideerimise korra otsustamine;
6.8.15. vajadusel muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.9. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.10. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolek.
6.11. Üldkoosoleku teised otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest.
6.12. Juhatusest või revisjonikomisjonist väljalangenud või tagasikutsutud liikme asemele määrab üldkoosolek valimise teel uue liikme, kelle volitused algavad kohe pärast määramist.


7. Juhatus
7.1. Üldkoosolekutevahelisel ajal juhib tugiliidu tegevust juhatus.
7.2. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 1 ning maksimaalne arv 5. Juhatuse määrab valimise teel ametisse üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
7.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate liikmete poolthäälteenamus.
7.4. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja tugiliidu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab juhatus. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike, juhatusega eelnevalt kooskõlastatud kulutuste hüvitamist.
7.5. Juhatuse pädevuses on:
7.5.1. tugiliidu tegevuse korraldamine;
7.5.2. tegevuskava kinnitamine ja kinnitatud tegevuskava täitmise jälgimine;
7.5.3. eelarve kinnitamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
7.5.4. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule;
7.5.5. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
7.5.6. liikmete arvestuse pidamine;
7.5.7. juhatuse liikmete hulgast esimehe valimine;
7.5.8. üldkoosoleku toimumise aja ja koha määramine ning üldkoosoleku päevakorra esitamine;
7.5.9. tugiliidu esindamine välissuhetes selleks volitatud isikute kaudu;
7.5.10. esindajate määramine teiste juriidiliste isikute juht- või kontrollorganitesse;
7.5.11. tugiliidu tegevuseks vajalike komisjonide ja töörühmade moodustamine;
7.5.12. juhatuse liikmega käsunduslepingu sõlmimine, palgaliste töötajate koosseisu kinnitamine ja esimehe poolt nendega sõlmitud tööalaste lepingute kooskõlastamine;
7.5.13. tunnustuste, tänukirjade ja meenete väljaandmine;
7.5.14. mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamine ning mittetulundusühingutes tugiliidu liikmelisuse otsustamine;
7.5.15. muud seadusest tulenevad õigustoimingud.
7.6. Juhatuse liikmetel, v.a juhatuse esimehel, on õigus esindada tugiliitu õigustoimingutes vähemalt kahekesi koos.
7.7. Juhatuse esimees:
7.7.1. korraldab juhatuse tööd;
7.7.2. esindab tugiliitu õigustoimingutes üksinda ilma volitusteta;
7.7.3. annab volikirju;
7.7.4. omab tugiliidu nimel allkirjaõigust;
7.7.5. annab välja käskkirju, korraldusi ja juhendeid;
7.7.6. sõlmib, muudab ja lõpetab tugiliidu nimel lepinguid;
7.7.7. käsutab kooskõlas põhikirjaga ja üldkoosoleku otsustega tugiliidu vara kinnitatud eelarve piirides;
7.7.8. annab oma tegevusest aru juhatusele.


8. Revisjonikomisjon
8.1. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mille tegevuskulud kaetakse tugiliidu eelarvest.
8.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek.
8.3. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek valimise teel kolmeks aastaks.
8.4. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei saa olla tugiliidu juhatuse liikmed ega raamatupidaja.
8.5. Revisjonikomisjon:
8.5.1. valib oma liikmete hulgast esimehe;
8.5.2. kontrollib tugiliidu tegevuse vastavust seadustele ja põhikirjale;
8.5.3. kontrollib vähemalt üks kord aastas tugiliidu finants- ja majandustegevust, rahaliste vahendite ja vara seadus- ning sihipärast kasutamist;
8.5.4. esitab üldkoosolekule revisjonikomisjoni arvamuse.
9. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine
9.1. Tugiliidu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.
9.2. Tugiliidu ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolek.
9.3. Tugiliidu likvideerijateks on üldkoosoleku määratud isikud.
9.4. Tugiliidu lõpetamisel antakse tugiliidu vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadset tegevust jätkavale organisatsioonile, mis kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikiri on muudetud Eesti Pimekurtide Tugiliidu üldkoosoleku 17. aprilli 2019 otsusega.